Przeskocz do treści
Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024 | Aktualne wydarzenia | Szkoła Saltando

Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2023/2024

English below ↓

Drodzy Rodzice i Nauczyciele, Kochani Uczniowie, co to był za wyjątkowy rok dla naszej społeczności!

Pozwolę sobie przywołać bajkę wschodnią pt. „Najlepsze Życzenie”:

„Pewien rybak znany z mądrości złowił kiedyś w sieć magiczną lampę. Gdy uniósł pokrywę, wydostał się z niej dobry duch i zaproponował mu, że spełni jego trzy życzenia. Rybak zastanowił się i zaczął:

– Oto moje pierwsze życzenie. Chciałbym, żebyś uczynił mnie wystarczająco mądrym, abym dobrze wybrał kolejne dwa życzenia.

– Zrobione – oznajmił mu duch – Jakie będą więc Twoje dwa pozostałe życzenia?

Rybak zastanowił się chwilę, po czym odparł:

– Dziękuję. Otworzyłeś mi oczy. Nie mam innych życzeń.”

Mądrość to jest niezwykły dar, o który się staramy przez całe życie. Życie stawia na naszej drodze takie magiczne lampy, w których mieszka mądrość i dzięki którym otwierają się nasze oczy. Owymi lampami są ludzie, zwierzęta, świat natury, doświadczenia… Wielką sztuką jest umiejętność wsłuchania się w głos dochodzący z tych magicznych lamp.

Wiem, że każdy z nas w kończącym się roku szkolnym spotkał takie magiczne lampy, dzięki którym wzrósł w mądrości.

Życzę nam wszystkim, abyśmy potrafili docenić te osoby i doświadczenia, które sprawiły, że jesteśmy mądrzejszymi ludźmi, gdyż (parafrazując słowa Marka Aureliusza) nasze życie, nasza szkoła i nasz świat będą takimi, jakimi uczyniły je nasze myśli.

Życzę nam wszystkim cudownego odpoczynku letniego z poczuciem uznania dla wysiłku i pracy włożonej w ostatnim roku szkolnym oraz do zobaczenia we wrześniu!

Aleksandra Kilian

Dyrektorka


END OF THE SCHOOL YEAR 2023/2024 CEREMONY

Dear Parents and Teachers, Dear Students, what a special year it has been for our community!

Let me recall an Eastern fairy tale entitled: „The Best Wish”:

„A fisherman known for his wisdom once caught a magic lamp in his net. When he lifted the lid, a good spirit came out of it and offered to grant him three wishes. The fisherman thought about it and began:

– Here is my first wish. I would like you to make me wise enough to choose the next two wishes well.

– Done,” the spirit announced to him, „So what will be your other two wishes?

The fisherman thought for a moment, then replied:

– Thank you. You have opened my eyes. I have no other wishes.”

Wisdom is an extraordinary gift that we strive for all our lives. Life puts on our path such magic lamps, in which wisdom resides and which open our eyes… These lamps are people, animals, the natural world, experiences… The great art is to be able to listen to the voice coming from these magic lamps.

I know that each of us at the end of the school year encountered such magic lamps, thanks to which we grew in wisdom.

I wish for all of us to be able to appreciate these people and experiences, which have made us wiser people, because (to paraphrase Marcus Aurelius) our lives, our school, and our world will be what our thoughts have made them be.

I wish us all a wonderful summer rest with a sense of appreciation for the effort and work put in over the past school year. I am looking forward to seeing you in September!

Aleksandra Kilian

Headteacher

 


Aktualności Prywatnej Szkoły Podstawowej Saltando