Przeskocz do treści
Nasze wartości | Szkoła Saltando

Nasze wartości

Wartości które wyznajemy w naszej szkole i które realizujemy w codziennej pracy:

Nasze wartości - Prywatna szkoła podstawowa Saltando

Dwujęzyczny program

W naszej szkole realizujemy dwujęzyczny program nauczania. Prowadzimy edukację zgodnie z Polską podstawą programową (MEiN), oraz angielską podstawą programową (English National Curriculum).

Więcej informacji znajduje się na podstronie Projektu – Edukacja dwujęzyczna, realizowanego w naszej placówce.

Aktywizujące metody nauczania

Informacje w przygotowaniu…

Myślenie krytyczne

W ramach krytycznego myślenia, stawiamy na 4 poniższe punkty:

 1. Profesjonalny rozwój nauczyciela – przygotowanie do podjęcia zadań rozwijania myślenia krytycznego oraz doskonalenie jego warsztatu zawodowego w kierunku refleksyjnej praktyki;
 2. Stymulowanie motywacji uczniów – ciekawości poznawczej, postawy badawczej, odwagi przy wyrażaniu własnych sądów;
 3. Uczenie uczniów umiejętności analityczno-krytycznych – technik i strategii związanych z myśleniem krytycznym;
 4. Wspieranie u uczniów w nawyku kwestionowania i sprawdzania oraz refleksji i autorefleksji.

Dobrostan

Poniżej prezentujemy główne założenia dobrostanu psychicznego dla naszych uczniów.

 • Subiektywnie odczuwane poczucie szczęścia i zadowolenia z życia każdego ucznia;
 • Szkoła jest bezpieczną przestrzenią;
 • Warunek skutecznej edukacji;
 • Nauczyciele są źródłem wsparcia.

Kreatywność

W ramach kreatywnej szkoły realizujemy m.in. poniższe założenia.

 • Opracowanie precyzyjnego i zrównoważonego planu rozwoju;
 • Personalizacja środowiska szkoły – porzucenie kultury anonimowości;
 • Program nauczania i proces nauczania oraz ocenianie zmierzające do poprawy osiągnięć uczniów;
 • Rozwijanie kompetencji przyszłości takich, jak przystosowywanie się do zmian, odporność psychiczna, inicjatywa, wyznaczanie sobie celów, umiejętności społeczne i międzykulturowe;
 • Stawanie po stronie każdego dziecka;
 • Bliskie relacje pomiędzy szkołą a rodzicami;
 • Współpraca z lokalnym środowiskiem.

Edukacja klimatyczna

Edukacja klimatyczna w Szkole Saltando, czyli nasz autorski program Green Weeks.

 • GREEN WEEKS dedykowane są edukacji proekologicznej oraz aktywizacji dzieci w podejmowaniu działań służących dobru świata roślin i zwierząt;
 • Podniesienie poziomu świadomości na temat skutków zmiany klimatu, sposobów jej łagodzenia oraz adaptacji do zmieniających się realiów klimatycznych;
 • Edukację klimatyczną rozumiemy jako część edukacji ekologicznej, w której powinno znaleźć się miejsce także dla edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Ocenianie kształtujące

Ocenianie kształtujące to samo „jądro” procesu uczenia i nauczania. Uczenie, jak się uczyć.

Daje uczniowi rzetelną informację na temat tego, co uczeń zrobił dobrze, a co powinien poprawić i w jakim kierunku może się dalej rozwijać. Jest to jeden z bardziej efektywnych projektów pedagogicznych prowadzonych w naszej placówce.

Korzyści płynące z oceniania kształtującego:

 • Poprawa wyników nauczania;
 • Aktywne i świadome uczenie się „na całe życie”;
 • Uczniowie przejmują odpowiedzialność za własną naukę i rozwój;
 • Indywidualne wsparcie;
 • Sprzyja demokratyzacji życia szkolnego oraz współdziałania nauczyciel – uczeń;
 • Wzmacnia rozwój pedagogiczny nauczycieli;
 • Wzmacnia funkcję szkoły przez związek z wychowaniem obywatelskim;
 • Jest sposobem reformy edukacji „od dołu”;
 • Buduje atmosferę sprzyjającą uczeniu się.

Oceniania kształtujące „uczy, jak uczyć” poprzez:

 • Modyfikację procesu uczenia się i włączanie uczniów w kształtowanie tego procesu;
 • Przygotowanie uczniów do oceny koleżeńskiej i samooceny;
 • Zrozumienie przez uczniów tego, jak się uczą;
 • Pomagania uczniom w wypracowaniu własnych strategii „uczenia się, jak się uczyć”.

Elementy oceniania kształtującego:

 • Cele;
 • „Nacobezu” – kryteria oceniania;
 • Pytania kluczowe;
 • Informacja zwrotna;
 • Samoocena i ocena koleżeńska;
 • Współpraca z rodzicami.

Porozumienie bez przemocy

Porozumienie bez przemocy (NVC) prowadzi nas do przeformułowania sposóbów w jakie wyrażamy siebie, słyszymy innych i rozwiązujemy konflikty poprzez skoncentorwanie naszej świadomości na tym, co obserwujemy, czujemy, potrzebujemy i o co prosimy.

To narzędzie, które prowadzi nas do relacji, w których potrzeby każdego są szanowane i na które reagujemy w duchu współczującego dawania – podyktowanego radością z wniesienia czegoś dobrego do życia drugiego człowieka.

NVC to język współczucia, a nie dominacji.

Zapisz swoje dziecko do Szkoły Saltando