Przeskocz do treści
Projekt - "Edukacja dwujęzyczna" | Projekty edukacyjne | Szkoła Saltando

Projekt – „Edukacja dwujęzyczna”

Potrzeba komunikacji jest instynktowna, a rozwój języka jest podstawą umożliwiającą zaspokojenie potrzeby komunikacji, samopoznania i odnalezienia się w świecie. Autorska Szkoła Podstawowa Saltando uznaje, że nauka języka jest fundamentem uczenia się, warunkiem postawy badawczej oraz rozbudzania fascynacji sobą, drugim człowiekiem i światem poprzez intencjonalnie prowadzoną aktywność językową. Uczenie się zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych, rozwija globalne myślenie, umiejętność myślenia krytycznego, wzmacnia tożsamość kulturową i wrażliwość na różnorodność, umożliwia rozwój osobisty i sprzyja efektywnej, zorientowanej na empatię, komunikacji. Szkoła uważa za bardzo ważną integrację wszystkich obszarów umiejętności językowych: słuchania, mówienia, prezentacji i odbioru, czytania i pisania, z rozwojem świadomości językowej, dojrzałości emocjonalno-społecznej oraz kompetencji kulturowych. Zdobywanie tych umiejętności powinno uwzględniać różne style uczenia się, odmienne konteksty biograficzne (takie, jak bycie uchodźcą) i zróżnicowane potrzeby indywidualne uczniów, w tym specjalne potrzeby edukacyjne.

Autorska Szkoła Podstawowa Saltando uznaje i przeprowadza następujące praktyki

w ramach proponowanego dwujęzycznego programu edukacyjnego:

 • Szkoła prowadzi edukację zgodnie z polską podstawą programową dla szkół podstawowych (MEiN) oraz rozszerzony program nauczania języka angielskiego – angielską podstawą programową (English National Curriculum), z której na wszystkich poziomach edukacji realizowane są przedmioty English, Mathematics i Science.
 • Szkoła kształtuje wśród swoich uczniów postawy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023-2024.
 • Szkoła rozwija i promuje globalną postawę opartą na świadomości, tolerancji i szacunku oraz wspiera wszystkie cechy profilu ucznia w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym.
 • Szkoła promuje otwartą i uważną komunikację opartą na zrozumieniu i szacunku oraz porozumieniu bez przemocy.
 • Uczniowie są stale wspierani przez nauczycieli w procesie uczenia się, jak również zachęcani są do mentoringu rówieśniczego.
 • Nauczanie i uczenie się ma wymiar globalny, wielokulturowy i proekologiczny.
 • Treści nauczania realizowane na poszczególnych przedmiotach odnoszą się do życia codziennego, aktualnej problematyki społecznej, służą rozbudzaniu postaw proekologicznych i dają możliwość refleksji nad ludzką powszechnością i różnorodnością oraz zachęcają do odpowiedzialnego działania.
 • Szkoła kładzie nacisk na edukację dwujęzyczną prowadzoną w języku polskim i języku angielskim.
 • Kalendarz roku szkolnego, schemat dnia szkolnego, jak i wspólne planowanie przez nauczycieli omawianych treści (korelacja międzyprzedmiotowa, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz wykorzystanie metody projektu edukacyjnego) przyczyniają się do tego, że wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za rozwój językowy naszych uczniów.

Czy dziecko natychmiast zacznie mówić po angielsku?

Nie. Początki będą wyzwaniem, ale z czasem uczniowie przejdą z etapu rozumienia i obserwacji do etapu bardziej twórczego, kiedy to zaczną porozumiewać się w drugim języku. Wszystko odbywa się metodą małych kroków.

Dlaczego mówienie po angielsku w szkole, na lekcjach, podczas szkolnych uroczystości i event-ów jest takie ważne?

Daje to o wiele większą ekspozycję ucznia na brzmienie języka i jego praktyczne zastosowania w życiu codziennym. Jest to połączenie tradycyjnego uczenia z uczeniem przez doświadczanie i działanie.

Czy każde dziecko może uczyć się w szkole dwujęzycznej?

Tak, ale nie każde będzie się rozwijało w takim samym tempie i taki sam sposób.

Co będą potrafili uczniowie szkoły dwujęzycznej?

 • będą potrafili komunikować się w języku angielskim
 • będą potrafili czytać po angielsku
 • będą potrafili pisać, używając różnych form wypowiedzi
 • będą potrafili odnaleźć się w kulturze anglosaskiej.

Rodzice naszych Uczniów są informowani o postępach dziecka za pomocą krótkich tygodniowych raportów od nauczyciela prowadzącego.

Uczniowie, oprócz tradycyjnego świadectwa, otrzymają raporty śródroczne oraz końcoworoczne, dokumentujące rozwój ucznia w programie angielskim.

Aktualności Prywatnej Szkoły Podstawowej Saltando