Przeskocz do treści
Projekty edukacyjne | Szkoła Saltando

Projekty edukacyjne

Potrzeba komunikacji jest instynktowna, a rozwój języka jest podstawą umożliwiającą zaspokojenie potrzeby komunikacji, samopoznania i odnalezienia się w świecie. Autorska Szkoła Podstawowa Saltando uznaje, że nauka języka jest fundamentem uczenia się, warunkiem postawy badawczej oraz rozbudzania fascynacji sobą, drugim człowiekiem i światem poprzez intencjonalnie prowadzoną aktywność językową. Uczenie się zarówno języka ojczystego, jak i języków obcych, rozwija globalne myślenie, umiejętność myślenia krytycznego, wzmacnia tożsamość kulturową i wrażliwość na różnorodność, umożliwia rozwój osobisty i sprzyja efektywnej, zorientowanej na empatię, komunikacji. Szkoła uważa za bardzo ważną integrację wszystkich obszarów umiejętności językowych: słuchania, mówienia, prezentacji i odbioru, czytania i pisania, z rozwojem świadomości językowej, dojrzałości emocjonalno-społecznej oraz kompetencji kulturowych. Zdobywanie tych umiejętności powinno uwzględniać różne style uczenia się, odmienne konteksty biograficzne (takie, jak bycie uchodźcą) i zróżnicowane potrzeby indywidualne uczniów, w tym specjalne potrzeby edukacyjne.

Autorska Szkoła Podstawowa Saltando uznaje i przeprowadza następujące praktyki

w ramach proponowanego dwujęzycznego programu edukacyjnego:

 • Szkoła prowadzi edukację zgodnie z polską podstawą programową dla szkół podstawowych (MEiN) oraz rozszerzony program nauczania języka angielskiego – angielską podstawą programową (English National Curriculum), z której na wszystkich poziomach edukacji realizowane są przedmioty English, Mathematics i Science.
 • Szkoła kształtuje wśród swoich uczniów postawy zgodnie z kierunkami polityki oświatowej na rok szkolny 2023-2024.
 • Szkoła rozwija i promuje globalną postawę opartą na świadomości, tolerancji i szacunku oraz wspiera wszystkie cechy profilu ucznia w społeczności szkolnej i środowisku lokalnym.
 • Szkoła promuje otwartą i uważną komunikację opartą na zrozumieniu i szacunku oraz porozumieniu bez przemocy.
 • Uczniowie są stale wspierani przez nauczycieli w procesie uczenia się, jak również zachęcani są do mentoringu rówieśniczego.
 • Nauczanie i uczenie się ma wymiar globalny, wielokulturowy i proekologiczny.
 • Treści nauczania realizowane na poszczególnych przedmiotach odnoszą się do życia codziennego, aktualnej problematyki społecznej, służą rozbudzaniu postaw proekologicznych i dają możliwość refleksji nad ludzką powszechnością i różnorodnością oraz zachęcają do odpowiedzialnego działania.
 • Szkoła kładzie nacisk na edukację dwujęzyczną prowadzoną w języku polskim i języku angielskim.
 • Kalendarz roku szkolnego, schemat dnia szkolnego, jak i wspólne planowanie przez nauczycieli omawianych treści (korelacja międzyprzedmiotowa, zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe oraz wykorzystanie metody projektu edukacyjnego) przyczyniają się do tego, że wszyscy nauczyciele czują się współodpowiedzialni za rozwój językowy naszych uczniów.

Czy dziecko natychmiast zacznie mówić po angielsku?

Nie. Początki będą wyzwaniem, ale z czasem uczniowie przejdą z etapu rozumienia i obserwacji do etapu bardziej twórczego, kiedy to zaczną porozumiewać się w drugim języku. Wszystko odbywa się metodą małych kroków.

Dlaczego mówienie po angielsku w szkole, na lekcjach, podczas szkolnych uroczystości i event-ów jest takie ważne?

Daje to o wiele większą ekspozycję ucznia na brzmienie języka i jego praktyczne zastosowania w życiu codziennym. Jest to połączenie tradycyjnego uczenia z uczeniem przez doświadczanie i działanie.

Czy każde dziecko może uczyć się w szkole dwujęzycznej?

Tak, ale nie każde będzie się rozwijało w takim samym tempie i taki sam sposób.

Co będą potrafili uczniowie szkoły dwujęzycznej?

 • będą potrafili komunikować się w języku angielskim
 • będą potrafili czytać po angielsku
 • będą potrafili pisać, używając różnych form wypowiedzi
 • będą potrafili odnaleźć się w kulturze anglosaskiej.

Rodzice naszych Uczniów są informowani o postępach dziecka za pomocą krótkich tygodniowych raportów od nauczyciela prowadzącego.

Uczniowie, oprócz tradycyjnego świadectwa, otrzymają raporty śródroczne oraz końcoworoczne, dokumentujące rozwój ucznia w programie angielskim.

Projekt edukacyjny „Green Weeks” jest wynikiem przekonania grona pedagogicznego, iż edukacja dzieci w duchu edukacji przyrodniczo-ekologicznej oraz outdoorowej sprzyja rozwijaniu pełnej harmonii relacji z przyrodą, drugim człowiekiem i samym sobą. Wiedza o stanie klimatu oraz o wpływie człowieka na jego zmiany jest dla nas kluczem do bezpiecznej przyszłości młodego pokolenia. Dlatego postanowiliśmy stworzyć szkołę, w której wraz z uczniami, nauczycielami i ekspertami będziemy odkrywać świat takim, jakim współcześnie jest i jakim może się wkrótce stać.

Zdajemy sobie sprawę, że to od nas, dorosłych, zależy jaką rzeczywistość zastaną dzieci (i mamy tu wiele bardzo pilnych rzeczy do zrobienia), ale też wierzymy, że to właśnie postawa, nawyki i empatia nadchodzącej generacji zdoła wprowadzić cywilizację na kurs bardziej zrównoważonego rozwoju. Temu właśnie celowi służą zajęcia, które w ramach „Green Weeks” realizujemy w szkole Saltando.

Poprzez tę formę nauki i szeroko rozumianej aktywności, dzieci rozwijają samodzielność w myśleniu i działaniu oraz realizują swe zasoby twórcze. Dzięki sytuacjom, w których mogą wykazać się odwagą i pokonywać swe ograniczenia, wzrasta w nich świadomość możliwości podejmowania ryzyka i mierzenia się z wyzwaniami. Zgodnie z ideą swobodnej eksploracji, dzieci mają szansę przeżycia pięknej przygody i zanurzenia się procesie poznawania zgodnie z ideą „flow”. Misją nauczycieli jest tworzenie sprzyjających warunków, w których każde dziecko znajdzie interesujące dla siebie zadania, poszerzy swoją strefę komfortu i świadomość ekologiczną.

Pięć razy w roku szkolnym, nasi Uczniowie uczestniczą w „Green Weeks”, z których każdy dedykowany jest wybranemu tematowi przewodniemu – wszystkie zaplanowane aktywności, począwszy od zajęć w lesie, poprzez wystawę sztuki przyrodniczej a kończąc na ćwiczeniach z uważności, mają na celu wspieranie ich kompetencji społeczno-emocjonalnych, rozwijanie wiedzy o świecie naturalnym oraz pobudzanie do twórczego myślenia i działania oraz odkrywania siebie jako elementu przyrody.

„My bez granic” to projekt edukacji włączającej niezwykle bliski naszemu sercu i płynącym z niego przekonaniom o integralnym miejscu każdej osoby w społeczności ludzkiej. Wiara w wyjątkową obecność dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, niezależnie od jego możliwości, oraz bogactwo, które ono wnosi w relacje z innymi dziećmi, leży u podłoża naszych działań. Obdarzamy całościowym spojrzeniem rozwój człowieka i wierzymy w jego niezbywalną wartość dalece przekraczającą skale rozwojowe, analizy deficytów czy typologie zaburzeń. Jesteśmy pasjonatami wydobywania najlepszych aspektów, które drzemią w każdym dziecku i otwierania dzieci na radość płynącą ze współdziałania, rozwijania uważności na potrzeby innych czy wspierania siebie nawzajem w osiąganiu samodzielności, zamierzonych celów czy marzeń.

Jak realizujemy nasze wartości?

Integralną częścią naszej szkoły jest klasa terapeutyczna, do której uczęszcza 4 dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego. Dzieci te są otoczone szeregiem zaplanowanych oddziaływań edukacyjno-terapeutycznych przez naszych pedagogów specjalnych i innych nauczycieli specjalistów, jak i mają możliwość uczestnictwa w wybranych zajęciach w klasach standardowych.

Dzień uwagi jest każdego dnia a dowolna chwila jest dobrą chwilą na praktykę uważności. Dzięki projektowi edukacyjnemu „Uważnie w Saltando”, nasi Uczniowie zaproszeni są na codzienną lekcję uważności. Wspólnie z nauczycielami, zatrzymują się by praktykować ćwiczenia uważnościowe, których wartość jest nieoceniona w wielu obszarach rozwoju i funkcjonowania, takich jak większa koncentracja i zaangażowanie, lepsze zarządzanie sobą i swymi emocjami, obniżony poziom stresu i lęku, odczuwanie współczucia i wdzięczności. Wykorzystanie uważności w edukacji i wplecenie jej na stałe w harmonogram dnia jest wyrazem naszego głębokiego uznania dla potrzeby tworzenia środowiska wspierającego dobrostan nauczycieli i uczniów.

Jeden oddech. Jeden krok. Jeden dzwonek.

W świecie globalnych trendów, egzotycznych inspiracji i transkulturowej wymiany, dobrze jest zaciekawić się swym miejscem „tu i teraz”, w którym można dzielić się energią, pomysłami oraz doświadczeniami. Identyfikacja ze sprawami lokalnej społeczności i zaangażowanie w jej rozwój, niezwykle pozytywnie wpływają na kształtowanie się tożsamości uczniów i są podstawą do odpowiedzialnych działań w dalszych etapach życia. Projekt edukacyjny „Glokalni!” łączy w sobie otwartość na sprawy ludzi z każdego miejsca na ziemi z tym, co możemy zrobić w naszym miejscu życia w chwili, którą mamy. Dzięki niemu nasi uczniowie zapuszczają korzenie jednocześnie rozwijając skrzydła!

Program rozwoju czytelnictwa jest fundamentalnym elementem naszej działalności edukacyjno-wychowawczej. Budzimy w uczniach pasję czytelniczą, z która będzie im towarzyszyła przez całe życie, zachęcamy do poszukiwania swych ulubionych książek i tworzenia własnych!

Misją projektu jest wszechstronny rozwój dzieci, poszerzanie horyzontów, nauka myślenia krytycznego oraz niegasnącej kreatywności i otwartości na bogactwo otaczającej rzeczywistości. Nasi uczniowie stają się elokwentnymi rozmówcami i błyskotliwymi obserwatorami, a ich zdolność przyjmowania innej perspektywy sprawia, że są niezwykle wrażliwymi i refleksyjnymi obywatelami świata.

Aktualności Prywatnej Szkoły Podstawowej Saltando